Posted on

द्वंद्व – पुजा नावडकर

16+

द्वंद्व 

सावळा मोहन तो तिथे
राधासंगे रास खेळी
कृष्णप्रित बांधूनी दोह्यात इथे
धुंद व्हावी मीरा सोवळी

रुसवी राधा फुलण्याकरता तिथे
हरी वाजवी मंजुळ बासरी
अन् मुक्या स्वरांवरच  इथे
नाचे वेडी मीरा बावरी

नटखट मनोहर तो तिथे
राधासवे रंगाची उधळण करी
पांढरा रंग पांघरूणी इथे
मीरा कुठल्या रंगला न वरी

राधा कृष्णासंगे तिथे
देवळात शेजारी उभी राहते
मीरा भक्ती कुसुमांनी इथे
देव्हार्यात केशवा पुजते

राधेच्या पैंजणाची रुणुझुणू तिथे
माधवास वेड लावी
मीरेची विणा मात्र  इथे
अबोल अन् मुकिच राही

माधवा सवे देवळात तिथे
राधा शांत शिल्प राहिली
मीरा आपले कृष्णप्रेम इथे
हवे तेव्हा दोह्यातून गाऊ लागली

पुजा नावडकर

 

16+